Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 

J.M. Hoogland, h.o.d.n. VCM Leusden

Bedrijfsweg 5

3831 KE Leusden

Inschrijfnummer K.v.K.: 54874084

 

Artikel 1:              Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst inzake opleidingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, goederenvervoer en (bedrijfs)veiligheid en het verlenen van daaraan verwante adviesdiensten van J.M. Hoogland, h.o.d.n. VCM Leusden, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: “VCM Leusden”.
 2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. De wederpartij is de natuurlijke persoon die voor zichzelf met VCM Leusden een overeenkomst sluit of de ondernemer die ten behoeve van zijn werknemers of andere personen met VCM Leusden een overeenkomst sluit.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “deelnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de opleiding.
 5. Onder “opleiding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door VCM Leusden te verzorgen theorie- en/of praktijkopleiding, training e.d. uit het standaard opleidingsaanbod van VCM Leusden dan wel een door VCM Leusden voor de wederpartij op maat ontwikkelde opleiding of training.
 6. Onder “opleider” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de werknemer van VCM Leusden of de door VCM Leusden ingeschakelde derde die (een deel van) de overeengekomen opleiding verzorgt.
 7. Onder “vergoeding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de voor de opleiding of diensten overeengekomen dan wel verschuldigde vergoeding.
 8. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 9. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door VCM Leusden te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, rapporten e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 10. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door VCM Leusden en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
 11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 12. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen aanvullende opleidingen of vervolgopleidingen en aanvullende opdrachten of deelopdrachten.
 14. Indien VCM Leusden deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. VCM Leusden hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2:              Aanbiedingen, prijzen en tarieven

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de in de aanbiedingen, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven exclusief:
  1. btw;
  2. reis-, verblijf- en parkeer- en eventuele overnachtingskosten;
  3. administratiekosten;
  4. de kosten voor boeken, syllabi en overig opleidingsmateriaal;
  5. (de kosten van) het gebruik van maaltijden, koffie, thee e.d.;
  6. (de kosten van) de huur van eventueel te gebruiken materieel;
  7. (de kosten van) de huur van de eventuele opleidingslocatie;
  8. (de kosten van) het gebruik van eventueel in het kader van de opleiding benodigde faciliteiten;
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht VCM Leusden niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen opleidingsaanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Aanbiedingen, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopleidingen, nieuwe opleidingen of aanvullende diensten.
 4. Indien partijen diensten op uurtarief zijn overeengekomen, zal VCM Leusden de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van VCM Leusden.
 5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 6. Bij spoedopdrachten of indien de diensten op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft VCM Leusden het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van VCM Leusden bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 8. Getoonde voorbeelden van opleidingsmateriaal alsmede omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van VCM Leusden zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 9. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor VCM Leusden (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- en/of tariefwijzigingen bij de door VCM Leusden ingeschakelde opleiders e.d., is VCM Leusden gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 10. Bij prijs- en/of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan VCM Leusden heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag VCM Leusden er vanuit gaan dat de consument met de prijs- en/of tariefwijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3:              Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat VCM Leusden een van de wederpartij ontvangen aanmelding voor een opleiding schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst evenals mondelinge afspraken binden VCM Leusden eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

 

Artikel 4:              Aanmelding

 

 1. Aanmelding voor een aangeboden opleiding vindt plaats op de voor de desbetreffende opleiding aangegeven aanmeldmethode of via het inschrijfformulier op de website www.vcmleusden.nl. Bij aanmelding van minderjarigen is een uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van (één van) de ouders of de met het gezag voor de minderjarige belaste voogd vereist.
 2. De wederpartij dient direct bij aanmelding een recente kopie van een geldig identiteitsbewijs van hemzelf of van de door de hem ingeschreven deelnemer(s) te overleggen.
 3. VCM Leusden behoudt zich het recht voor afwijzend op een aanmelding te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft of de deelnemer niet voldoet aan de eventueel gestelde toelatingseisen.
 4. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt, zal VCM Leusden de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en – zo mogelijk – een alternatief aanbieden.
 5. Indien een aanmelding door VCM Leusden is geaccepteerd en achteraf blijkt dat de bij de aanmelding verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig is, zal VCM Leusden de wederpartij hiervan in kennis stellen en nog een termijn gunnen om alsnog de juiste en volledige informatie te overleggen. Indien de wederpartij na verloop van voornoemde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. VCM Leusden heeft dan het recht de overeenkomst met betrekking tot de wederpartij dan wel de desbetreffende deelnemer met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. De wederpartij is gehouden de hieruit voortvloeiende schade van VCM Leusden te vergoeden en vrijwaart VCM Leusden voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.
 6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is vervanging van een reeds aangemelde deelnemer slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van VCM Leusden. Daarbij moet de wederpartij alle relevante gegevens met betrekking tot deze vervanger, zoals een recente kopie van een geldig identiteitsbewijs, vóór deelname aan VCM Leusden te verstrekken. Een vervanger dient bovendien te voldoen aan de eventueel voor de opleiding gestelde toelatingseisen.

 

Artikel 5:              Inschakeling derden

 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VCM Leusden het recht (onderdelen van) de opleiding dan wel de overeengekomen diensten door derden te laten verzorgen. Een en ander ter beoordeling van VCM Leusden.

 

Artikel 6:              Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door VCM Leusden gewenste wijze aan VCM Leusden ter beschikking stelt.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte informatie juist, volledig en authentiek is en vrijwaart VCM Leusden voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie.
 3. VCM Leusden zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Bij deelname aan een opleiding moet de wederpartij de door VCM Leusden in het kader van de opleiding gehanteerde regels, aanwijzingen e.d. in acht nemen respectievelijk moet hij er voor zorgen dat de door hem ingeschreven deelnemers zich hieraan houden.
 5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid moet de wederpartij zich altijd op zodanige wijze gedragen dat de overige deelnemers hierdoor niet worden gehinderd respectievelijk moet hij er voor zorgen dat de door hem ingeschreven deelnemers zich conform het voorgaande gedragen.
 6. De wederpartij dient het door VCM Leusden aan hem in bruikleen gegeven materieel en eigendommen van de wederpartij of derden zorgvuldig en conform de hierbij verstrekte gebruiksaanwijzingen, instructies e.d. te behandelen en gebruiken.
 7. Indien niet of niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan of indien de wederpartij een overeengekomen vooruitbetaling niet tijdig heeft voldaan, heeft VCM Leusden het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan of de wederpartij respectievelijk de deelnemers – al dan niet tijdelijk – van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die VCM Leusden hierdoor lijdt en vrijwaart VCM Leusden voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. VCM Leusden is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de wederpartij noch tot restitutie van reeds door de wederpartij verrichte betalingen.

 

Artikel 7:              Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. VCM Leusden zal voor de opleiding gekwalificeerde opleiders in zetten.
 2. VCM Leusden zal zich inspannen de opleiding op de geplande of bij aanvang van de opleiding meegedeelde opleidingsdata en -tijden te laten plaatsvinden. Indien echter de hoeveelheid aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of (een deel van) de opleiding als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen data en tijden kan plaatsvinden, heeft VCM Leusden het recht de geplande data en tijden te wijzigen.
 3. VCM Leusden behoudt zich eveneens het recht voor om organisatorische wijzigingen aan te brengen dan wel de voor de opleiding beoogde opleider te vervangen indien de omstandigheden daartoe in redelijkheid aanleiding geven, zoals ingeval van ziekte van de opleider.
 4. De in de voorgaande leden omschreven wijzigingen geven aan de wederpartij geen recht op vergoeding van schade en/of kosten, tenzij VCM Leusden genoodzaakt is een deel van de opleiding of de gehele opleiding te annuleren. Een eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde vergoeding zal dan naar evenredigheid van het vervallen deel van de opleiding aan de wederpartij worden gerestitueerd.
 5. VCM Leusden zal de wederpartij zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot de opleiding.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden verleend, zal VCM Leusden met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. VCM Leusden zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft VCM Leusden in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verleende diensten.
 7. De wederpartij zal iedere conceptversie van door VCM Leusden te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan VCM Leusden kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door VCM Leusden aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. VCM Leusden kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat VCM Leusden de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
 8. Indien VCM Leusden in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, heeft VCM Leusden het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 8:              Klachten

 

 1. Klachten over (een onderdeel van) de opleiding dan wel de verrichte diensten moeten door de wederpartij direct- doch uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van de opleiding of diensten – schriftelijk aan VCM Leusden te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 2. Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn aan VCM Leusden is gemeld, wordt de opleiding geacht aan de overeenkomst te beantwoorden dan wel de diensten conform overeenkomst te zijn verricht.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 5. De wederpartij dient VCM Leusden in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan VCM Leusden te verstrekken. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 6. Bij een terechte klacht, zal VCM Leusden – naar zijn keuze – zorg dragen voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs of vergoeding, de wederpartij in staat stellen (nogmaals) kosteloos deel te nemen aan (een deel van) de opleiding of de diensten opnieuw uitvoeren. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 7. In afwijking van het vorige lid, mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 9:              Garanties

 

 1. VCM Leusden zal er voor zorgen dat de opleiding en diensten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen wordt uitgevoerd respectievelijk verleend, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. VCM Leusden garandeert niet dat de opleiding aansluit bij enige door de wederpartij gevolgde vooropleiding, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. De door VCM Leusden ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmaterialen zijn op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Evenwel kan VCM Leusden nimmer de juistheid en volledigheid van de opleidingsmaterialen garanderen in verband met eventueel na aanvang van de opleiding verschenen nieuwe drukken, andere uitgaven e.d..

 

Artikel 10:           Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen en/of door VCM Leusden gegarandeerde kwaliteitseisen aanvaardt VCM Leusden geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is VCM Leusden slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van VCM Leusden voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien VCM Leusden aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van VCM Leusden te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van VCM Leusden niet uitkeert of de schade niet onder een door VCM Leusden gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van VCM Leusden beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 5. De wederpartij dient VCM Leusden uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. De wederpartij kan geen beroep doen op gegarandeerde kwaliteitseisen, noch VCM Leusden op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  1. door het niet in acht nemen de door of namens VCM Leusden verstrekte instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. of onjuist gebruik van het materieel;
  2. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan VCM Leusden verstrekte informatie;
  3. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  4. doordat het kennisniveau van de wederpartij dan wel een door de wederpartij gevolgde vooropleiding niet goed aansluit bij (het niveau van) de opleiding.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart VCM Leusden uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van VCM Leusden of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal VCM Leusden de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 11:           Betaling bij bedrijven onderling

 

 1. VCM Leusden heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan VCM Leusden een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door VCM Leusden betaling alsnog uitblijft, heeft VCM Leusden bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft VCM Leusden het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft VCM Leusden eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door VCM Leusden eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij mag de vorderingen van VCM Leusden niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op VCM Leusden heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

 

 

Artikel 12:           Betaling bij consumenten

 

 1. VCM Leusden heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan VCM Leusden een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door VCM Leusden betaling alsnog uitblijft, heeft VCM Leusden bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal VCM Leusden de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft VCM Leusden het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft VCM Leusden het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft VCM Leusden eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 3. Door de consument gedane betalingen worden door VCM Leusden eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13:           Eigendomsvoorbehoud

 

 1. VCM Leusden behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren opleidingsmaterialen voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen jegens VCM Leusden heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren opleidingsmaterialen en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. De wederpartij is verplicht om de opleidingsmaterialen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens VCM Leusden heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van VCM Leusden te bewaren.

 

Artikel 14:           Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. VCM Leusden is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door VCM Leusden in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde documenten en door hem ontwikkelde opleidingen e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan VCM Leusden voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer dat:
  1. de wederpartij de door VCM Leusden geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM Leusden;
  2. de wederpartij de door VCM Leusden geleverde of vervaardigde documenten niet mag wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM Leusden.
 3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan VCM Leusden verstrekte documenten geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die VCM Leusden door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart VCM Leusden voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 15:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. VCM Leusden heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 16:           Overmacht

 

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of VCM Leusden, heeft VCM Leusden het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van VCM Leusden wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van VCM Leusden, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van VCM Leusden.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van VCM Leusden en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen e.d. alsmede ziekte of overlijden van de beoogde opleider waarbij VCM Leusden in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens VCM Leusden tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 17:           Annulering

 

 1. Ingeval de wederpartij zijn aanmelding voor de opleiding wenst te annuleren, dient hij dit schriftelijk aan VCM Leusden te melden.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering plaats met inachtneming van het volgende:
  1. annulering kan kosteloos geschieden tot 4 weken voor aanvang van de opleiding. De wederpartij is alsdan alleen € 20,00 administratiekosten aan VCM Leusden verschuldigd;
  2. bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de opleiding is de wederpartij 25% van de overeengekomen vergoeding aan VCM Leusden verschuldigd;
  3. bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de wederpartij 50% overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 3. Indien de wederpartij ten tijde van de annulering de voor de opleiding overeengekomen vergoeding reeds geheel of gedeeltelijk aan VCM Leusden heeft voldaan, zal VCM Leusden het betaalde bedrag aan de wederpartij restitueren onder inhouding van de verschuldigde annuleringsvergoeding als bedoeld in het vorige lid.
 4. Tussentijdse beëindiging, onderbreking of no-show geeft geen recht op enige terugbetaling.
 5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering, tussentijdse beëindiging of onderbreking en zal VCM Leusden vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
 6. Indien een voor de wederpartij ontwikkelde maatwerk opleiding door de wederpartij geannuleerd wordt, gelden de volgende annuleringsbepalingen;
  1. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding, is de wederpartij de ontwikkelkosten aan VCM Leusden verschuldigd;
  2. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding, is de wederpartij de volledige overeengekomen vergoeding aan VCM Leusden verschuldigd.
 7. Bij een maatwerk opleiding als bedoeld in het vorige lid kunnen de data tot twee weken voor aanvang van de opleiding kosteloos worden verschoven. Daarna wordt 25% van de reeds gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening gebracht.
 8. Bij annulering, tussentijdse beëindiging, onderbreking of no-show worden eventuele reeds betaalde examengelden, niet aan de wederpartij gerestitueerd.

 

Artikel 18:           Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen VCM Leusden en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar VCM Leusden is gevestigd, zij het dat VCM Leusden altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan VCM Leusden. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat VCM Leusden schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft VCM Leusden het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

11 mei 2015